Cartoon Puit

Jaar: 2020
Opdracht: Diverse cartoons van de Puit t.b.v. Carnavals krant Oudenbosch
Oprachtgever: S.O.K. Stichting Oudenbosch Karnaval
Ontwerper: Martijn van Haaster